Niepowtarzalna więź uczniów, rodziców i nauczycieli

Niepowtarzalna więź uczniów, rodziców i nauczycieli

  • Post author:
  • Post category:aktualnosci

14 lutego 2007 r., kiedy została powołana do życia Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej, byłam już matką chrzestną sztandaru Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy, które zainicjowało to ważne dla dolnośląskiej oświaty wydarzenie. Dostąpiłam wówczas kolejnego zaszczytu, otrzymując tytuł Patrona – Założyciela Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej. Uczestniczyłam w tych wydarzeniach z ogromną satysfakcją oraz nadzieją na ich pozytywny wpływ na jakość wychowania patriotycznego młodych Dolnoślązaków, tym bardziej że od 24 stycznia 2007 r. pełniłam funkcję Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty.
W ciągu 10 lat istnienia Rodziny, dzięki współpracy zrzeszonych w niej szkół, odbyło się wiele wspólnych przedsięwzięć, podczas których młodzież z różnych zakątków Dolnego Śląska poszerzała wiedzę na temat historii AK, wydarzeń i ludzi z nią związanych, niezwykle angażując się przy tym emocjonalnie. Młodzi ludzie mogli poznać swoich rówieśników z innych szkół wyznających te same wartości, a nauczyciele podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami.
Bardzo ważne dla rozwoju Rodziny było podpisanie, już w 2007 r., porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy dyrektorami poszczególnych szkół tworzących Rodzinę a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, który od wielu lat z pomocą środowisk nauczycielskich prowadził akcję kultywowania i przekazywania młodzieży szkolnej wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i jego sile zbrojnej – AK. Taki partner dla Rodziny to po dziś dzień ogromne wsparcie.
Szczególną rolę odegrał śp. Jerzy Woźniak, ówczesny Prezes ŚZŻAK, który na moją prośbę objął Rodzinę Honorowym Patronatem. Kontynuatorem jego pracy jest Pan Ryszard Filipowicz – aktualny Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK.
Niezwykle cenne dla szkół było nawiązanie ścisłej współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Wojciech Trębacz i Pani Sylwia Krzyżanowska – pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN przez wszystkie te lata wspierają merytorycznie szkoły, organizując wiele ciekawych warsztatów dla uczniów i nauczycieli oraz uczestnicząc we wszystkich przedsięwzięciach Rodziny i klubów historycznych.
Szkoły zrzeszone w Rodzinie są wspierane przez organizacje kombatanckie i wojskowe, Związek Sybiraków, Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, Parafiadę, przedstawicieli Kościołów, władze samorządowe oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Edukacji patriotycznej w szczególny sposób sprzyja indywidualny kontakt uczniów z osobami będącymi świadkami tamtych trudnych czasów, żyjącymi w środowisku bliskim szkołom. Niestety, jest ich coraz mniej wśród nas.
W roku 2012 szkoły należące do Rodziny Szkół AK oraz osoby zaangażowane w ich działalność wyróżnione zostały Medalem „Pro Patria”, ustanowionym dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Jestem dumna, że i ja znalazłam się w tym gronie.
Dziesięć bogatych w wydarzenia lat życia Rodziny trudno przedstawić w kilku zdaniach. Uroczystości włączania kolejnych szkół do Rodziny, konferencje – zarówno Dolnośląskiej Rodziny Szkół, jak i dolnośląskich klubów historycznych, wystawy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, organizacja ciekawych konkursów wiedzy o historii AK, Noce z Filmem Historycznym, projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia”, aktywny udział we wszystkich obchodach rocznic historycznych, organizacja szkolnych, miejskich i wojewódzkich uroczystości z nimi związanych oraz wiele, wiele innych przedsięwzięć tworzyły przez te lata specyficzną i niepowtarzalną więź kilku pokoleń uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Dzięki tej monografii zostanie utrwalonych wiele faktów z tych minionych 10 lat. Pomysłodawcom jej powstania oraz autorom serdecznie za to dziękuję. Czytelnicy tego opracowania zobaczą, że jest czego gratulować społecznościom szkół zrzeszonych w Rodzinie. Wyrazy uznania należą się nauczycielom i dyrektorom szkół za to, że niestrudzenie opracowują i realizują kolejne pomysły, skutecznie włączając w to młodzież, a często też rodziców. Cieszę się i odczuwam wielką satysfakcję z faktu, że mogę osobiście uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie.
Życzę Rodzinie kolejnych równie owocnych dziesięcioleci funkcjonowania jako wspólnota ludzi i instytucji oddanych krzewieniu idei patriotyzmu. Kierujcie się Państwo nadal w swej pracy mądrością, którą Jan Paweł II wyraził słowami: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”.

Danuta Leśniewska
Patron – Założyciel Rodziny Szkół